Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlavní úkoly OV KSČM Karviná pro období let 2014 – 2015

5. 12. 2013

Hlavní úkoly OV KSČM Karviná pro období let 2014 – 2015

V oblasti voleb:

Za strategický cíl považovat rozšíření opoziční fronty, za aktivní spolupráce s protivládními občanskými iniciativami a sdruženími, přispět k zásadní změně nepříznivého hospodářského, sociálního a společenského vývoje v zemi. Úspěchem ve volbách ovlivňovat dění v okresech, krajích a v celé zemi ve prospěch většiny občanů ČR.

Doporučující kritéria uplatňovaná v rámci sestavení KL pro jednotlivé druhy voleb (pro volby do zastupitelstev obcí s počtem obyvatel do 10.000 platí přiměřeně)
- zastoupení žen, z toho jedno do 3. místa na KL;
- zastoupení mladých kandidátů (do 35 let) do 5. místa KL;
- zastoupení odborníků a profesí podle očekávaných potřeb klubu zastupitelů
(poslanců);
- zastoupení občanů z jednotlivých částí územního celku, ve kterém se konají
volby.

- vyvinout společně maximální úsilí vedoucí k výraznému úspěchu ve volbách do Evropského parlamentu EU, obecních a městských zastupitelstev a Senátu vol. obv. č. 75;

V oblasti vnitrostranické politické práce:

- vytvořit podmínky pro ustavení pracovních komisí při OV KSČM jako odborného zázemí

- zabezpečit rozvoj straně blízkých informačních kanálů, zlepšit informační systém v rámci okresní organizace a ZO KSČM prostřednictvím Zpravodaje OV tak, aby získaná fakta a argumenty umožnily každému členu strany jejich maximální využití při agitační práci mezi veřejností

- zaměřit se na včasné a kvalitní doplňování webových stránek zavedených uvnitř okresu s cílem získání širšího zájmu stranické a občanské veřejnosti o jejich sledování, popřípadě i vzájemné diskuse

- v duchu hesla „S lidmi pro lidi“, podle místních možností při schůzovní činnosti se otevřít občanům a zvát je dle možností na každou členskou schůzi

- maximální pozornost zaměřit na odběr a propagaci stranického tisku Haló noviny, jako hlavního zdroje pravdivých informaci o dění u nás i ve světě. Propagovat mezi lidmi všemi dostupnými formami

- na úrovni členské základny věnovat pozornost o udržení členů strany, zaměřit se na možnost získávání nových členů, především z řad mladší generace a tyto pak zapojit do práce ve výborech. Zajistit promyšlený systém práce s novými členy strany

- v oblastech, kde dochází k poklesu členů, přistupovat k případnému slučování ZO, ale v žádném případě nedopustit, aby se z těchto míst, či obcí, vytratil náš vliv

- zabezpečit výrazný prostor pro práci zájmových skupin mladých v úzké návaznosti na krajskou i celostátní komisi mládeže včetně vzdělávání mladých členů a sympatizantů

V oblasti komunální politiky:

- prohloubit spolupráci se zastupiteli zvolenými na našich kandidátkách. Společně se zastupiteli měst a obcí zvolených za KSČM zvážit vydávání informativního občasníku o jejich práci pro občany s důrazem na plnění volebního programu KSČM a vlastní práci komunistických zastupitelů

- zvážit organizaci Rady zastupitelů při OV KSČM jako odborného zázemí s cílem zobecnění činnosti, práce a poslání zastupitelů v jednotlivých městech a obcích včetně výměny zkušeností z vlastní práce

V oblasti spolupráce s jinými, zejména s levicovými subjekty:

- vedle vlastní spolupráce s konkrétními levicovými subjekty spatřujeme vlastní činnost každého našeho člena v té, které společenské, zájmové a ostatních organizací, občanských sdružení, kterých jsou členy. Jasněji seznamovat s tím, co chceme a jak to chceme dosáhnout

V oblasti mezinárodní spolupráce:

- nadále udržovat a prohlubovat družební styky s KSS v okrese Žilina se záměrem
pokračování ve výměně zkušeností a společného postupu.

 

V Karviné dne 2. prosince 2013