Jdi na obsah Jdi na menu
 


Možnosti a limity rozvoje Moravskoslezského kraje

2. 4. 2010

Pravidelné setkání členů zastupitelstva Moravskoslezského kraje (MSK) a statutárního města Ostravy (SMO) se členy výborů a komisí těchto samosprávných orgánů reprezentujících KSČM a na nich vedené diskuse mě opětovně přivedly k zamyšlení, kam orientovat naši pozornost v následujícím předvolebním období jak do Poslanecké sněmovny, tak při tvorbě volebních programů pro komunální a senátní volby, které se uskuteční na podzim.

Za základní orientaci můžeme považovat východiska stanovená celostátním volebním programem KSČM. V jeho aplikaci však sehrávají rozhodující roli kompetence a pravomoci, kterými jsou nadány samosprávné orgány kraje, měst a obcí v našem regionu, jakož i naše síla vyjádřená naším postavením v jednotlivých orgánech.

Na úrovni kraje jsme součástí koalice KSČM-ČSSD, která je schopna realizovat opatření vedoucí ke zlepšení postavení našich spoluobčanů, rozvoji zřízených a založených organizací kraje, jakož i snaze, vedoucí k dalšímu rovnoměrnému rozvoji území kraje, zejména v oblasti budování tolik potřebné dopravní i jiné infrastruktury. Základní podmínkou, kromě kvality řídicí práce, jsou finanční prostředky, které jsou k dispozici z rozpočtového určení daní, čerpání evropských fondů a příjmů vytvářených z využití nemovitého a movitého majetku kraje. Lze říci, že tyto prostředky jsou nedostatečné, a proto je namístě požadovat výraznější spolupodílení státního rozpočtu a rozpočtů jednotlivých fondů (zejména SFDI a FŽP) na financování akcí, které jsou nezbytné a limitující pro rozvoj kraje. Tento kraj je nejlidnatější v ČR, a byl jedním z nejpostiženějších krajů při neuvážené ekonomické reformě a následné transformaci průmyslu a zemědělství.


Dopady transformace

To se odrazilo ve všech oblastech společenského života, včetně odchodu početné skupiny obyvatel a zejména mládeže z tohoto území. Decimování řady tradičních oborů a výroby, tragické zásahy v oblasti školství, likvidační způsob zemědělské velkovýroby, ale i další negativní rozhodnutí centrálních orgánů ve vztahu k tomuto kraji vygenerovaly řadu problémů, mezi něž patří nestabilita pracovního trhu a po celou dobu od listopadu 1989 nezvládnutá nezaměstnanost. Desetitisíce zrušených míst v hornictví, hutnictví, strojírenství, zemědělství nemohly nahradit stovky či tisíce nových míst ve státní správě, službách či nových výrobních závodech, které zejména v období investičních podmínek v kraji vybudovaly zahraniční společnosti. Proto je nesmírně cenné, že v kraji dochází ke změně přístupu v oblasti středoškolského a učňovského školství, kde do výukového procesu se praktickými kroky i finanční spoluúčastí zapojily velké průmyslové podniky jako VÍTKOVICE a Třinecké železárny, kdy Vysoká škola báňská - Technická univerzita může počítat s větším sepětím výuky s výrobní praxí. Jen pro praxi připravená vysokoškolská, středoškolská a učňovská mládež je zárukou dalšího rozvoje podnikání a podniků regionu, a naopak jejich uplatnění ve zdejších podmínkách zabrání jejich odchodu z kraje. Tato podmínka není však jediná. Mladí lidé mají oprávněné vysoké nároky na seberealizaci i využití volného času, a co je zcela zásadní - na kvalitní životní prostředí, které jim umožní zdravě vychovávat své potomky.


Životní prostředí důležitým faktorem

Kvalita životního prostředí je zcela zásadním limitujícím faktorem pro další rozvoj kraje a zejména ostravsko-karvinské aglomerace. Vysoký spad polétavého prachu, oxidy dusíku a uhlíku z výroby v hutnických agregátech a další škodliviny způsobené nadměrnou dopravou i působením občanů při spalování materiálů v domácnostech - to jsou hlavní hrozby, které negativně ovlivňují životní prostředí. Jednoduchá řešení, jako je zavírání továren, nepodporujeme. Chceme však, aby podniky investovaly do svých technologií, jako je odprášení jižní i severní aglomerace v Arcelor Mittal Ostrava a technologická řešení v její ocelárně a energetice. Požadujeme urychlené kroky v ekologizaci výroby v Evraz Vítkovice steel. Chceme, aby finanční prostředky, vzniklé z odvodů znečišťovatelů životního prostředí a odváděné do Fondu životního prostředí, byly vráceny zpět do kraje pro využití a realizaci programů, které přispějí ke zlepšení životního prostředí a následků jeho zatížení, včetně ozdravných opatření pro občany a děti.

Pravicová garnitura ve vedení kraje přes náš odpor v minulosti zlikvidovala všechny krajské školy v přírodě s tím, že to vyřeší volná ruka trhu. Opak je pravdou, zejména děti ze sociálně slabších rodin tak ztratily mnohdy poslední možnost, jak se dostat do přírody v průběhu školního roku.

Chceme, aby byly urychleně naplněny veškeré investice při budování dopravní infrastruktury, které zabezpečí obchvaty měst a obcí a celkově zprůchodní náš kraj jak směrem na západ, Třinec a Český Těšín, tak na východ směrem na Opavu, Krnov a Osoblažsko. Podporujeme nové trendy v dopravní obslužnosti při využití železniční dopravy a dopravy, využívající alternativní paliva, jako CNG. Bezplatná doprava v období zvýšeného výskytu škodlivin v ovzduší nebo i trvale je předmětem našich analýz zejména v  Ostravě. Podporujeme i myšlenku, aby občané mohli čerpat státní příspěvky z fondů ministerstva pro místní rozvoj na změnu vytápění svých obydlí ve prospěch médií méně zatěžujících životní prostředí.

Změna stavu a úrovně životního prostředí je nejen významná pro občany kraje, ale i pro záměry investorů, kteří v daleko větší míře vyhodnocují všechny aspekty místa pro svou případnou investici. Chceme-li příliv i nových investic z oblasti IT technologií, přesné strojírenské výroby, je zlepšení kvality zejména ovzduší pro toto rozhodování investorů velmi významné. Investice do kvality životního prostředí, odstraňování starých ekologických zátěží v řádech miliard korun, kterých je zejména na Ostravsku a Karvinsku stále dost, jsou zároveň výraznou příležitostí pro zaměstnanost našich firem na těchto zakázkách. Dlouhodobé oddalování řešení sanace olejových lagun v bývalém závodě Ostramo v Ostravě, Dolní oblasti Vítkovic, odstraňování negativních dopadů ukončené hornické činnosti, ale celé řady dalších akcí, je z hlediska zájmů občanů naprosto nepřijatelné a zasluhuje pozornost všech městských, krajských a zejména centrálních orgánů státní správy. Poslanci, senátoři a zastupitelé z našeho regionu by měli dát silně najevo, že dosavadní praxe při řešení těchto problémů je nadále neúnosná a měli by zvýšit svůj tlak na ty orgány, které konat mají a nekonají.


Důležitost volnočasových aktivit

Rozvojový potenciál kraje je zejména v jeho občanech. Zastavit odchod zejména mladých lidí znamená i zvýšení rozsahu nabídky kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit, zlepšení jejich dostupnosti. Mimořádnou příležitostí pro zajištění tohoto cíle jsou aktivity statutárního města Ostravy za podpory kraje v účasti o získání titulu Evropské město kultury 2015. Tyto aktivity mají, a v budoucnosti budou mít, i naši podporu. Vybudování nových kulturních stánků v areálu stávajícího výstaviště Černá louka, snaha kraje o vybudování vědecko-technické knihovny v ekonomicky přijatelné variantě, rozšíření Domu umění jako galerie výtvarného území může přispět nejen k oživení centra moravskoslezské metropole, ale i napomoci vyrovnat dluh v oblasti vybudování infrastruktury pro další rozvoj kulturních aktivit.

Podporu si zaslouží i soukromý sektor, který je ochoten přispět k rozšíření kulturního, sportovního a společenského života regionu, tomu např. oživení a zpřístupnění národní kulturní památky ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE, včetně areálu bývalého Dolu Hlubina, který vlastní Moravskoslezský kraj a spravuje sdružení právnických osob pod názvem Dolní oblast Vítkovice. Unikátní projekty mají zachovat pro budoucnost dokumentaci toku těžby uhlí, výroby koksu a tekutého železa. Nejde však o statické zachování minulého stavu, jde o využití jednotlivých staveb a agregátů, které jsou součástí Evropského kulturního dědictví pro poznávací, výukové, ale i zábavné využití. I realizace těchto záměrů vytváří prostor pro tvorbu nových pracovních míst, účast vysokého a středního školství na jejich profilaci a obsahovém zaměření. Moravskoslezský kraj neoplývá počtem vysokých škol a univerzit. Nyní jde hlavně o jejich rozšíření o nosné obory. Jde zejména o lékařskou fakultu, kdy naše podpora směřuje k jejímu založení v rámci Ostravské univerzity, rozvoj stavební a elektrotechnické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity a prostor bezesporu má i zřízení některé fakulty uměleckého směru. Naše vysoké školy a vědecká pracoviště si zaslouží více prostředků i v rámci programu Věda a výzkum.


Úloha cestovního ruchu

Náš kraj má zatím plně nedoceněný a nevyužitý potenciál hodnot, přírodních krás a turistických zajímavostí. Beskydsko a Jesenicko jsou malebná území, která byla inspirací pro řadu umělců. Rozvoj cestovního ruchu a turistiky je potenciál, který zasluhuje pozornost nejen podnikatelského sektoru, ale i samospráv měst a obcí, včetně podpory Moravskoslezského kraje. Geografická poloha regionu se sousedními kraji na Slovensku a Polsku dávají zatím netušené možnosti pro využití cestovního ruchu a turismu k tvorbě pracovních příležitostí zejména v oblastech, kde došlo k zániku zemědělské, potravinářské, sklářské, textilní a jiné výroby. Nesmí být privilegovaných, a na druhé straně zapomenutých míst v našem kraji. Všichni občané i místa si zaslouží svou pozornost, svou příležitost a pomoc ze strany státu, kraje, měst a obcí. Více než jeden milion občanů kraje očekává od svých zvolených zástupců práci ku prospěchu realizace jejich kvalitního a plnohodnotného života. Není těžšího a odpovědnějšího úkolu, než spolu s nimi tato očekávání naplnit. Věřím, že kandidáti KSČM do všech poslaneckých, senátorských a zastupitelských funkcí to mají na mysli a jsou připraveni tento úkol naplňovat.


Josef BABKA

předseda klubu KSČM v zastupitelstvu MSK a SMO

31. března 2010, Josef BABKA