Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj KSČM č. 12/2010

Končíme „super-volební rok 2010“


Vážené soudružky,
vážení soudruzi,

každý z nás na konci roku se zamyslí nad tím, co vlastně ten končící rok přinesl a co nás čeká v tom dalším. Dovolte i mi v krátkosti zhodnotit to, jakým rokem pro nás byl ten rok 2010.
Hovořilo se o super-volebním roce, ve kterém probíhaly volby do PS PČR, Senátu PČR a komunální volby do městských a obecních zastupitelstev. Ty senátní se nás týkaly jen částí /Č.Těšín, Těrlicko a Chotěbuz/, ale v těch dalších jsme potvrdili levicovost našeho okresu. Podařilo se nám v okrese obhájit PaedDr. Miladu Halíkovou – poslankyni PČR a v komunálních volbách máme 64 našich zastupitelů, kteří se podílejí na řízení měst a obcí a jsou plně připraveni hájit zájmy našich občanů. Oproti minulým volbám v roce 2006 máme v okrese o 8 zastupitelů méně, ale ve větší míře se podílíme na vedení měst a obcí našimi zastupiteli v radách Havířova, Orlové, Rychvaldu, Petřvaldu, Horní Suché a v Albrechticích. Bohužel však dochází ve volbách k postupnému poklesu počtu našich voličů a to je neklamná známka naší práce. V Českém Těšíně nás čekají opakované volby 8.1.2011 a věřím, že pro úspěšnost našich kandidátů uděláme, co bude v našich silách.
V příštím roce 2011 nás čekají výroční členské schůze a konference, které jistě využijeme ke zhodnocení účinnosti naší práce a budeme se zamýšlet a vytvářet předpoklady, jak efektivněji naplňovat naše heslo „S lidmi pro lidi“.
V závěru mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za podporu politiky KSČM na všech úrovních a popřál Vám a Vašim blízkým pohodové vánoční svátky a do nového roku 2011 hlavně pevné zdraví a hodně spokojenosti v práci i doma.

RSDr. Jiří Nytra
předseda OV KSČM Karviná

 

Jednání 9. schůze OV KSČM Karviná 15.11.2010


Program:
1.Kontrola plnění usnesení OV KSČM
2.Předběžné hodnocení voleb do OZ
3.Vyhodnocení hospodaření OV KSČM za 3. čtvrtletí 2010
4.Rozpočet OV KSČM pro r. 2011
5.Metodika hospodaření ZO KSČM
6.Jmenování inventární komise OV KSČM
7.Rozpracování závěrů 12. zasedání ÚV KSČM do podmínek okresu
8.Organizační

Přítomni: viz presenční listina
Přizváni: ORK a ORoK KSČM
Hosté: viz presenční listina

Návrh usnesení:
OV KSČM dne 15.11.2010:

1. Bere na vědomí:
a) Předběžné hodnocení voleb do OZ
b) Vyhodnocení hospodaření OV KSČM za 3. čtvrtletí 2010

2.Schvaluje:

a) Rozpočet OV KSČM pro r. 2011
b) Metodiku hospodaření ZO KSČM
c) Jmenování inventární komise OV KSČM
d) Zrušení úložek k 31.12.2010 s možností vyčerpání do konce r. 2011
e) Inventarizační a likvidační komisi OV KSČM k provedení inventarizace a likvidace majetku a závazků k 31.12.2010 ve složení:
Předseda: Monika Havlíčková
Členové: B. Kundriková, P. Drápal, Z. Luzarová, D. Kwiczalová, J. Niedoba
f) Hospodářské dny OV KSČM :
- 17.12.2010 - 9.00 – 12.00 - Karviná a okolí / na OV KSČM
- 20.12.2010 - 9.00 Havířov / 12.00 Orlová / 14.30 Bohumín
- 21.12.2010 - 9.00 Č. Těšín

3.Ukládá:

a) Připravit postup realizace závěrů 12. zas. ÚV KSČM do podmínek OV
T: pro jednání OV 15.11. 2010
Z: předseda OV KSČM
b) Pro zabezpečení činnosti OV KSČM (a provozních nákladů MěV) v letních měsících vybrat a odevzdat členské příspěvky za červenec a srpen nejpozději do 15.7. stávajícího roku.
Z: předsedové a hospodáři ZO KSČM
c) Zabezpečit pravidelný měsíční odvod člen. příspěvků na OV KSČM
( max. však za dobu 2 měsíců)
d) Zpracovat v jednotlivých MěV a přímo řízených ZO vyhodnocení voleb do OZ 2010 a předat na OV KSČM do 22.11.2010
T: předsedové MěV a ZO KSČM
Zpracoval: J. Nytra
Dne : 15.11.2010

 

Účast KSČM ve vedení měst a obcí:


Havířov
Eduard Heczko Ing. náměstek primátora
Daniel Pawlas Bc. náměstek primátora
Alice Hegyi členka rady
Jiří Šebesta Ing. člen rady

Orlová
Miroslav Koláček místostarosta
Petr Koláček člen rady
Bernatík Ladislav RSDr. člen rady
Johana Havrlíková člen rady

Rychvald

Stanislav Tvardek člen rady

Petřvald
Jiří Novák člen rady

Albrechtice

Vladislav Šipula starosta

Horní Suchá
Evžen Faja člen rady

 

Představujeme:

Předsedu Analytické komise soudruha Jindřicha Franka, která pracuje při MěV KSČM Havířov.
Práce komise je náročná nejen na čas, ale i na preciznost atd. Seznam nás v kostce s vaší činností.
Pravdivě analyzovat příčiny a důsledky našich úspěchů a neúspěchů - poučovat se z těchto analýz, toho máme využívat v naší další politické práci. Tím splňujeme a vytváříme předpoklady k uskutečňování programových dokumentů a úkolů, které jsou vytýčené počínajíce VČS přes konference a sjezdy naší strany.
Dalšími členy AK jsou soudruzi Helcel Zdeněk a Gamba Alois. Komise se řídí funkční náplni práce členů MěV KSČM. Hlavní náplni je kontrola informací z ČS ZO KSČM Havířov, zpracovává připomínky z těchto schůzí, podává návrhy na řešení těchto připomínek a po schválení MěV KSČM jsou tyto návrhy na řešení postupovány, buď dále vyšším stranickým orgánům, zastupitelům, nebo zodpovězeny příslušným ZO KSČM.
Dále komise dle požadavku MěV KSČM kontroluje a analyzuje plnění i jiných úkolů. Účinnost akcí pořádaných MěV KSČM, úkoly městské a okresní konference, sjezdu KSČM atd.
Zpětné reakce ze ZO KSČM k činnosti komise jsou kladné či se ukazují i jiné názory?
V nynější době jsou zpětné reakce ze ZO KSČM už v pořádku. Výbory ZO a členská základna začali rozlišovat, které připomínky patří do informace z členské schůze a které patří na konání zastupitelstva města a se kterými nemá KSČM nic společného.
Nespokojenost - moje a analytické komise – na každém sjezdu KSČM je slibováno, že při ÚV KSČM bude ustavena komise, která se bude zabývat připomínkami z ČS ZO KSČM. Doposud se tak nestalo a odpovědi dostáváme nejvýše od OV KSČM.
Za rozhovor poděkoval Jan Seidl

 

Turnaji v sálové kopané mládeže o pohár KSČM v Rychvaldě je
XI. ročník


11. prosince 2010 proběhl už XI. ročník Vánočního turnaje v Sálové kopané mládeže o Putovní pohár KSČM Rychvald.
Zúčastnilo se 5 žákovských družstev ve věku do 14 let.
V úvodu turnaje účastníci vzpomněli minutou ticha dobrou duši rychvaldského sportu pana Vladislava Zajíce.
Jako každoročně, i letos byly vidět hodnotné sportovní výkony, zapálení chlapců o dosažení toho nejlepšího výsledku, touhy po vítězství. Lze ohodnotit, že neúprosné boje na hrací ploše byly vedeny v duchu „ fair play“.
Tentokrát vítězství vybojovali žáci TJ Baník Rychvald před TJ Slavojem Rychvald „A“. Na třetím místě se umístili borci TJ Slovan Záblatí „A“. Na dalších místech se pak umístili žáci TJ Slavoj „B“ a žáci TJ Slovan Záblatí „B“.

 

1.1.jpg


Ondřej Vlček, Ondřej Kunčický, Dominik Dzida, Michal Renta, Pavel Kobiela, Kamil Kadlec spolu s vedoucím Jiřím Gurou.

 

Nejlepším střelcem turnaje se stal Michal Renta z Baníku Rychvald, který své vítězství musel potvrdit penaltovým rozstřelem z důvodu, že spolu sním Adam Gränzer nastřílel stejný počet gólů. Nejlepším brankářem pak byl Ondřej Vlček opět z Baníku Rychvald se dvěma obdrženými góly. Celkem jsme viděli 100 pěkných gólů.
Vítězné družstvo obdrželo vedle Putovního poháru, jak jsem už výše popsal ještě zlatý pohár, družstva na druhém a třetím místě pak pohár stříbrný a bronzový. Nejlepší vyhodnocení jednotlivci ( střelec a brankář) pak adresnou sošku.

Nad regulérností průběhů jednotlivých zápasů bděl velmi pozorně rozhodčí pan Petr Janeta. Za jeho úsilí mu přirozeně patří naše poděkování.

2.1.jpg

Poděkování patří i všem vedoucím zúčastněných družstev s přáním dalších úspěchů při práci s mládeží.

Poděkování patří i přímým pořadatelům, zejména Ing. Miroslavu Pěgřímkovi, Janu Svrčinovi a Štefanu Farkašovi a v neposlední řadě i paní Božence Bojdákové za její asistenci při zajištění zdravotnické služby.


Všichni se těší na příští – XII. ročník.
Stanislav Tvardek
zastupitel města Rychvald 

  

Příjemné prožití vánočních svátků
štěstí, zdraví, dobrou náladu a úspěšný rok 2011
přeje redakce Zpravodaje OV KSČM.


P. G. Wodehouse:
Důležitá věc v životě, jestliže chcete být šťastni a zdárně prospívat, je potřeba zmeškat tolik politických debat, kolik můžete.