Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj KSČM č. 1/2010

16. 2. 2010

ZPRAVODAJ KSČM č.1.2010 Okresu Karviná


Co nás čeká a nemine v roce 2010 ?!

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

dovoltemi, abych v úvodu tohoto roku 2010 Vám a Vašim blízkým popřál pevné zdraví, mnoho radosti, pohody a elánu do každého dne tohoto roku.

V tomto měsíci jsme ukončili jednání našich Výročních členských schůzí, na kterých proběhlo hodnocení co se povedlo a v čem musíme přidat. To v rámci okresu završí jednání Okresní konference KSČM – 13.3.2010 ve Stonavě.

Před touto konferenci však bycom každý z nás se měli seznámit s „Návrhem projektu dalšího rozvoje politického potenciálu členské základny a změny stranické struktury KSČM“. Tento Návrh … je snahou řešit nemalé problémy ve straně, s kterými se bude nutné postupně vypořádat.

Pro přiblížení Vás seznamujeme s úvodem tohoto materiálu na dalších stránkách tohoto Zpravodaje

Každý z nás, každá ZO by měla s vědomím odpovědností za další vývoj dát své zkušenosti, náměty a připomínky k dispozici jednání Okresní konference KSČM.

V tomto roce nás čeká řada zásadních událostí, které na náš život ve straně, ale i v celé společnosti budou mít velký vliv. Čekají nás pravděpodobně 28. - 29. května 2010 volby do Poslanecké sněmovny PČR, kde bychom velmi rádi potvrdili naše kandidáty v čele s lidrem okresu PaedDr. Miladou Halíkovou a posílili postavení naší strany v Poslanecké sněmovně PČR. Vzniká řada nových politických subjektů se snahou „oslnit“ voliče svým nejsprávnějším a přímým přístupem, který je daleko lepší, než u ostatních stran. Mnohdy to proklamují takoví politici, kteří již v minulosti měli šanci a buď neuspěli, nebo se bojí, že nyní neprojdou a nezajistí si výsadní práva na slunci. Nenechme se ovlivnit a snažme se plně zajisti nv naší činnosti každodenní naplňování hesla „S lidmi pro lidi“.

Na podzim tohoto roku nás čekají komunální volby a část okresu /Český Těšín a Těrlicko/ senátorské volby. O zásadním významu komunálních voleb na postavení našich organizací v regionu jistě nemusím polemizovat. Proto sestavujeme kandidátky z lidí, kteří umí a jsou rozhodnuti bojovat za lepší podmínky života těch, kteří se živí prací a těch které dnešní oficiální politika státu zahnala do kouta společnosti.

Dovolte mi, abych Vás v závěru svého článku pozval na tradiční Setkání předsedy KSČM Vojtěchem Filipem s občany Moravskoslezského kraje, které se uskuteční dne 1.2.2010 v 16.00 hod. v Kulturním domě města Ostravy.

Na spolupráci se všemi co chtějí ve společnosti změnu k lepšímu se těší

RSDr. Jiří Nytra – předseda OV KSČM Karviná

***Projekt dalšího rozvoje politického potenciálu členské základny a změny stranické struktury KSČM


VII. sjezd KSČM, mimo jiné, uložil „připravit a projednat projekt dalšího rozvoje politického potenciálu členské základny KSČM a změny organizační struktury KSČM, které by lépe odpovídaly stavu členské základny a potřebám efektivní práce strany ve společnosti“. Východiskem pro přípravu tohoto projektu jsou závěry VII.sjezdu KSČM, zejména „Prohlášení VII.sjezdu KSČM ke straně“ (viz příloha 1). Sjezd i dosavadní analýzy stavu členské základny, činnosti a působení celé stranické struktury ukázaly na nemalé problémy, s kterými bude nutné se postupně vypořádat. Tyto problémy se především promítají do snížení akceschopnosti strany a jejího působení ve společenském systému a vlivu v široké veřejnosti, do schopnosti prosazovat její politické, ekonomické a sociální zájmy v situaci neustálého zhoršování podmínek pro důstojný život naprosté většiny občanů.

Přitom požadavek zvýšení vlivu a autority KSČM ve společnosti má dvojjediný dopad - je cílem pro prosazení našich dlouhodobých i aktuálních programových záměrů a současně důležitým prostředkem pro získávání nových členů KSČM. „Projekt….“ je politickým projektem bezprostřední a zároveň dlouhodobé inspirativní práce strany. Jeho základním smyslem je utváření účinného a pružného systému stranického řízení, směřujícího k růstu aktivního působení každého člena a funkcionáře strany a k jeho ochotě, schopnosti ve svém okolí prosazovat politiku strany a současně k vytváření optimální struktury stranických organizací a orgánů tak, aby všude, kde probíhá politické jednání, ať na úrovni obce nebo města, kraje nebo centra, vznikalo stanovisko strany demokratickým způsobem v samosprávných volených orgánech KSČM. Aby ti, kteří jsou odpovědni za realizaci politiky, cítili oporu ve stranické základně a struktuře.

Při zpracování návrhu „Projektu ..“ se nezačíná na zelené louce. KSČM si dlouhodobě uvědomuje výše naznačené problémy a k některým v minulosti přijala ( nebo se snažila přijmout) dílčí opatření (např. vytvoření krajských rad, přijímání členů strany na úrovni OV, internetová přihláška, návrhy na zlepšení stylu a metod práce v návaznosti na usnesení ÚV KSČM v červnu 2005, návrhy na optimalizaci tvorby a složení ÚV KSČM před VII.sjezdem atd.). Nikdy se ale nepodařilo vytvořit alespoň společnou, konsensuálně dohodnutou, jednotnou vizi další cesty. Dílčí přijatá opatření nebyla důsledně hodnocena z hlediska jejich dopadu a kontrolována jejich plnění. Předkládaný materiál ukazuje základní problémy k řešení v nejbližší době, které je nutno posoudit, rozšířit či zúžit a následně, po projednání na okresních konferencích, dopracovat do realizační podoby, jejíž završení je plánováno celostranickou konferencí v červnu 2010

Základním východiskem pro návrh řešení základních otázek je prohlášení sjezdu, že „Dlouhodobá programová orientace a komunistická identita vyjádřená v Programu KSČM a následných dokumentech sjezdů se osvědčily a VII. sjezd je potvrzuje“ a dále, že předkládaný projekt vychází z pojetí masové strany a z demokratických a samosprávných principů (viz příloha 2).

K základním otázkám, které je potřeba řešit patří:

1. Členská základna a její problémy, sympatizanti KSČM

2. Stranická struktura, organizace a řízení

3. Personální zajištění činnosti –volení straničtí funkcionáři, zaměstnanci KSČM, veřejní

funkcionáři

(členové a nečlenové strany, zvolení či jmenovaní za KSČM)

4. Ekonomické zajištění činnosti

5. Styl, metody a formy práce

….

***


Jednání 24. schůze OV KSČM Karviná

dne 21.1.2010


Program:

1. Kontrola usnesení 23. schůze OV KSČM

2. Stav členské základny v Okresní organizaci KSČM Karviná k 31.12.2009

3. Zásady a organizační postup zajištění přípravy volební kampaně do PS PČR ve dnech

28. - 29.5.2010 v okresní organizaci KSČM Karviná

4. POZ Okresní konference KSČM Karviná

5. Organizační:

- Informace z jednání VV ÚV KSČM – 15.1.2010

- Informace o inventarizaci majetku OV KSČM

- Průběžná informace z VČS ZO KSČM

- Příprava 21. ročníku plesu OV KSČM

Přítomni: viz presenční listina

Přizváni: ORK a ORoK KSČM

Hosté: přizváni viz presenční listina


Návrh usnesení:

OV KSČM dne 21.1.2010:

1. Bere na vědomí:

a) Stav členské základny v OO KSČM Karviná k 31.12.2009

b) Průběžnou informaci o průběhu VČS v rámci OV KSČM

c) Informaci z jednání VV ÚV KSČM – 15.1.2010

2. Schvaluje:

a) Zásady a organizační postup zajištění přípravy volební kampaně do PS PČR

ve dnech 28. - 29.5.2010 v OO KSČM Karviná

b) POZ Okresní konference KSČM Karviná a doporučuje přímou volbu členů

OV KSČM z předložených návrhů. Rovněž doporučuje všem ZO dle možností

uhradit účastnický příspěvek za své delegáty na Okr. konferenci KSČM

ve výši 100,- Kč.

3. Ukládá:

a) Projednat v průběhu února 2010 na ČS, případně ve výborech materiál

“Návrh projektu dalšího rozvoje politického potenciálu členské základny a

změny stranické struktury KSČM”. Stanoviska k tomuto materiálu předat na

OV KSČM, případně prostřednictvím delegátů na Okresní konferenci KSČM.

Z: předsedové MěV a ZO KSČM T: do 26.2.2010


Zpracoval: J. Nytra

Dne 21.1.2010

***


Bližší košile nežli kabát 

 

Součástí Janotova úsporného balíčku byla v září schválena i část 16 - změna zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Tato změna neměla nic společného s možnými úsporami ve státním rozpočtu, o čemž, jak nás přesvědčoval sám předkladatel, měl být celý Janotův balíček. Tato změna byla do balíčku vsunuta pouze proto, že se schvaloval v legislativní nouzi a že se podobnou změnu snažilo ministerstvo zdravotnictví protlačit již několikrát předtím, a neúspěšně. Domnívalo se tedy, že pod rouškou mnoha jiných změn se tato v balíku ztratí.

Navíc jsme mohli slyšet velmi silné argumenty pro podporu, díky tomu, že se v části 16 Janotova balíčku mělo prosadit bezplatné očkování proti pneumokokům. Ráda bych upozornila na to, že tuto změnu, tedy bezplatné očkování, mohla sama ministryně provést prováděcím předpisem a nemusela ji dávat do zákona. Kdyby tedy chtěla, anebo kdyby nehledala jen zástěrku pro svůj návrh. Návrh, který měl zdražit většinu léků a přenést část doplatku od zdravotních pojišťoven na pacienta.

Byla to právě KSČM, která upozorňovala na to, že pokud Poslanecká sněmovna odsouhlasí návrh ministerstva, bude to znamenat zvýšení doplatku za životně důležité léky pro občany v celé ČR. Na to jsme před samotným hlasováním velmi důrazně upozorňovali i sociální demokracii s tím, že jsme se jí snažili vysvětlit, co vše by jejich podpora znamenala. Nicméně ČSSD, stejně jako již mnohokrát předtím, se i nyní zachovala jako... no, sociální demokracie. S argumenty, že přece ODS na této změně trvá a oni nemůžou nepodpořit daný kompromis, se vykašlala na občany a pro návrh téměř většinově poslanci sociální demokracie zvedli ruku.

A tak, milý občane, nediv se. Cena doplatku za léky a především za ty, bez kterých se neobejdeš, tzn. na cukrovku, vysoký krevní tlak apod., se nezvedne jen o jedno procento zvýšené DPH, ale zvedá se o několik procent. A ty plať! Plať, protože i když bylo možné tomuto zabránit a z Janotova balíčku celou jednu jeho část vyjmout, i s ohledem na to, že nemá žádné dopady do státního rozpočtu, byla bližší košile nežli kabát.

Sociální demokracie stejně jako několikrát na podzim měla možnost dokázat, že je levicovou stranou. Dokázala však jen, že v důležitých hlasováních jde jen o její vlastní dohody. A občan? Toho přece budeme potřebovat až před volbami, a to už na naše chyby zapomene... Proto, milí pacienti, bohužel, měli jsme sílu na to, abyste nemuseli sáhnout hlouběji do svých kapes, ale to by se muselo chtít. Teď vám nezbývá nic jiného než platit.

Jako KSČM jsme v září udělali vše pro to, abyste nemuseli platit ještě více, bylo nás však málo. Změní to květnové volby? Pojďme to společně zkusit.

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně (KSČM),

vedoucí kandidátka v Moravskoslezském kraji pro volby do PS PČR

7. ledna 2010, Kateřina KONEČNÁ


***


Turnaji v sálové kopané mládeže o pohár KSČM v Rychvaldě je už 10 let.Je nepsanou tradicí, kdy v Rychvaldě, v  závěru roku organizuje základní organizace KSČM č. 108 spolu s komunistickými zastupiteli města vánoční turnaj v sálové kopané pro mládež o Putovní pohár KSČM. V sobotu 19. prosince proběhl už jubilejní X. ročník.

Obrazek


Tentokrát se sice zúčastnilo 5 žákovských družstev ve věku do 14 let.

V úvodu turnaje účastníci vzpomněli minutou ticha dobrou duši rychvaldského sportu Vladislava Zajíce.

Jako každoročně, i letos byly vidět hodnotné sportovní výkony, zapálení chlapců o dosažení toho nejlepšího výsledku, touhy po vítězství. Lze ohodnotit, že neúprosné boje na hrací ploše byly vedeny v duchu „ fair play“.

Obrazek


Putovní pohár byl úplně nový, ten předcházející je už v trvalém vlastnictví žáků TJ Slovanu Záblatí. Tentokrát vítězství vybojovali žáci TJ Slavoj Rychvald „A“ se skórem 25:0, před TJ Slovan Záblatí „A“. Na třetím místě se umístili borci TJ Slavoj „B“. Na dalších místech se pak umístili žáci TJ Baník a na pátém místě skončili žáci TJ Slovan Záblatí „B“.

Obrazek


Současně byli vyhodnoceni jako nejlepší střelec žák Marek Plecháček ze Záblatí a nejlepší brankář Tomáš Sakala ze Slavoje Rychvald. Celkem jsme viděli 120 pěkných gólů.
Vítězné družstvo obdrželo vedle Putovního poháru, jak jsem už výše popsal ještě zlatý pohár, družstva na druhém a třetím místě pak pohár stříbrný a bronzový. Nejlepší vyhodnocení jednotlivci ( střelec a brankář) pak adresnou sošku.
Nad regulérností průběhů jednotlivých zápasů bděl velmi pozorně rozhodčí pan Jiří Harnol. Za jeho úsilí mu přirozeně patří naše poděkování.

Poděkování patří i všem vedoucím zúčastněných družstev s přáním dalších úspěchů při práci s mládeží.

Poděkování patří i přímým pořadatelům, zejména Ing. Miroslavu Pěgřímkovi, Janu Svrčinovi a Vladimíru Šumkovi, který zajišťoval zdravotnickou službu.
Všichni se těší už na příští – XI. ročník.


Stanislav Tvardek předseda ZO KSČM v Rychvald

***

 CO?   KDY ?  KDE  ?

 2010

 

DATUM

DEN

HODINA

AKCE

MÍSTO

 4.2.2010

čtvrtek

16:00

Mě konference Bohumín

PZKO

 8.2.2010

pondělí

13:00

VV OV KSČM

Karviná

12.2.2010

pátek

12:00

MS KR KSČM + KZ

Ostrava

13.2.2010

sobota

9:00

Mě konference Havířov

Rest. Radnice

15.2.2010

pondělí

15:30

OV KSČM plénum

Karviná

25.2.2010

čtvrtek

15:30

Porada předsedů + OVŠ

Karviná

27.2.2010

sobota

19:00

Ples OV KSČM a MěV Karviná

PZKO Stonava

 8.3.2010

pondělí

13:00

VV OV KSČM

Karviná

 8.3.2010

pondělí

15:30

OV KSČM plénum

Karviná

13.3.2010

sobota

9:00

Okresní konference KSČM

PZKO Stonava

22.3.2010

pondělí

9:00

MS KR

Ostrava

27.3.2010

sobota

 

ÚV KSČM

Praha

29.3.2010

pondělí

15:30

Aktiv funkcionářů + OVŠ

PZKO Karviná

 

Důležitá informace!!!!!!!!!!

Vážení přátelé. Tento Zpravodaj slouží k vzájemnému informování

o naší činnosti. Proto vás opět žádám, aby jste se o práci vaší ZO KSČM,

MěV, zájmové skupiny mladých, případně společenských organizací ve vašem okolí prostřednictvím našeho Zpravodaje podělili se všemi, kteří nás čtou.

Své příspěvky posílejte nejlépe e-mailovou poštou na adresu

honza.charvat@centrum.cz  nebo ovkscmk@volny.cz

  

Charvát jan

 Místopředseda OV KSČM Karviná